Prevádzkovateľ obchodu:
West 2.0 s.r.o
Lodná 4657/2B
945 01 Komárno
IČO: 46230041
DIČ: 2023299267

e-mail: westkn20@gmail.com

Objednávka
Objednávku vstupeniek a iných tovarov v našom internetovom obchode vytvárate tak, že pridáte produkt, ktorý plánujete nakúpiť do nákupného košíka a prejdete do procesu finalizovania objednávky. Tu po povinnom vyplnení vašich údajov si zvolíte spôsob platby, adresu doručenia a následne vyjadríte súhlas s našími Obchodnými podmienkami. Minimálna hodnota objednávky nie je určená. Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie s informáciami o objednaných produktoch. V prípade, ak v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti obratom nás skontaktujte na stránkach uvedených kontaktných bodoch. Po vybavení objednávky a odoslaní zásielky, respektíve pripravenia tovaru k osobnému odberu alebo sprístupnenia vstupeniek na stiahnutie a tlač, vám bude zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený v registrácií. Zákazník môže tiež stav objednávky sledovať v zozname objednávok po prihlásení k svojmu účtu.

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka
V prípade, že platba za tovar už bola vykonaná zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha vrátená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla. Pri platbe zálohovo, môže byť v prípade jednostranného zrušenia objednávky zákazníkom vrátená znížená záloha s odpočítaním bankového poplatku, ktorý bol účtovaný bankou príjemcu platby. Poplatky sú podľa aktuálne platných cenníkov banky príjemcu platby v momente zaplatenia zálohy. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti v nasledovných prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
- tovar je dlhodobo nedostupný alebo jeho časovú dostupnosť nie je možné odhadnúť

V prípade, že nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, budeme vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a navrneme Vám alternatívy ďaľšieho postupu ( náhrada objednaného produktu iným, zrušenie objednávky a podobne ). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky len zrušený.
V prípade ak zákazník tovar už uhradil a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na účet zákazníka v najkratšom možnom termíne ( obvykle do 3 pracovných dní od zmeny objednávky ). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude zákazníkovi daný k úhrade rozdiel.

Platba za tovar
Za objednaný tovar je možné uskutočniť platbu priamo prevodom na účet prevádzkovateľa obchodu alebo prostredníctvom služby PayPal. V prípade úhrady prevodom po sfinalizovaní objednávky obdržíte aj emailom všetky potrebné údaje na zrealizovanie prevodného príkazu. V prípade platby cez internetbanking Vás obchod presmeruje na príslušný portál banky. Pri nákupe tovaru je možné úhradu realizovať aj až pri preberaní tovaru, tzn. formou dobierky. Platba za vstupenky formou dobierky nie je možná.

Predaj vstupeniek
Vstupenky na rozdiel od ostatného tovaru nie sú distribuované zákazníkovi ale môže si ich prevziať elektronicky ( stiahnuť a vytlačiť ) z obdržaného emailu po uskutočnení platby a pripísaní úhrady na účet prevádzkovateľa obchodu. Pre uskutočnenie nákupu a získania vstupeniek platí nasledovný postup: Zákazník si musí zvoliť požadovaný počet kusov z vybraného typu vstupenky a vložiť ich do nákupného košíka. Pri finalizovaní objednávky je potrebné vyplniť formulár o vašich údajoch. Akonáhle obchod má potvrdenú vašu platbu a nákup/objednávka sa dostane do stavu UHRADENÁ, bude Vám odoslaný email s pripravenými vstupenkami vo formáte PDF. Vstupenky si vytlačte ( stačí aj na čiernobielej tlačiarni ) a preukážte sa nimy pri vstupe na festival na mieste určenom na kontrolu vstupeniek z predpredaja. Pokiaľ vstupeniek má zákazník viac, môže ich aj vystrihnúť a odovzdať každej osobe pre ktorú boli zakúpené. Dôležité je neporušiť čiarový kód na každej vstupenke na základe ktorého sa pri vstupe overuje jej platnosť. Vstup na jeden kód lístka je možný len pre jednu osobu, preto je potrebné dbať na to aby iné osoby nerobili z týchto vstupeniek kópie. V prípade ak súčasťou vstupenky bolo získanie aj iných predmetov ( napr.degustačný pohár a kupóny), tieto obdrží zákazník po predložení takejto vstupenky pri vstupe na festival.

Objednávku vstupeniek je potrebné uhradiť do 5 dní od jej vytvorenia. V prípade ak nebude do tejto doby uhradená, automaticky je v systéme stornovaná a nie je možné na ňu realizovať úhradu. V prípade pretrvávajúceho záujmu zakúpiť zľavnené vstupenky v predpredaji, je po expirácii objednávky možné vytvoriť v našom eshope novú objednávku a tú uhradiť.

Kontrola tovaru
Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí. Pokiaľ je zistený nedostatok ( obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený, atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca ( pošta alebo zásielková služba ) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru spotrebiteľom je možné v súlade s reklamačným poriadkom a zákonom 634/1992Zb bez uvedenia dôvodu do 14 dní. Toto ustanovenie sa týka zaslaného tovaru a netýka sa tovaru, ktoré bolo zakúpené osobným odberom v našej kamennej prevádzke. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar. Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

- tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
- tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
- tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania


DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY ( DPH )
Prevádzkovateľ obchodu West 2.0 s.r.o. nie je platcom DPH, tzn. základné ceny tovarov a vstupeniek na stránkach wakeupkn.sk sú koncové a uvedené bez uvažovania dane z pridanej hodnoty.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajova poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Základné pojmy
Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania, sprístupňovania a cezhraničného prenosu osobných údajov dotknutých osôb, týkajúcich sa klientov Prevádzkovateľa (pričom klientom je každý klient, ktorý je fyzickou osobou alebo akákoľvek dotknutá osoba konajúca v mene klienta, ďalej len „Klient“).
Prevádzkovateľom a vlastníkom internetového obchodu www.wakeup.sk / ďalej „e-shop“ / je organizácia West 2.0, s.r.o.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľ využíva iných sprostredkovateľov, ktorí mu zabezpečujú služby na základe Zmluvy o sprostredkovaní / jedná sa hlavne o IT služby ako podpora prevádzky informačného systému internetového obchodu a jeho databázy /.
Dáta vrátane osobných údajov sú spracovávané automatizovane v databázach informačného systému e-shopu, ktorý je umiestnený na webhostingovaných serveroch pripojených do siete internet.

2. Informácie a poučenie o právach
V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytuje Klient svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom registračným a objednávkovým formulárom zákazníka e-shopu na internetovej stránke www.wakeupkn.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári ako aj údaje o nákupoch používateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope na účely registrácie zákazníkov, registrácie záujemcov o príjem informačných emailov / newsletterov /, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky zákazníka.


Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.
Zakliknutím políčka „Vyjadrenie súhlasu s Obchodnými podmienkami“ pred odoslaním registračného a objednávkového formulára, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete e-shopu svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom a objednávkovom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou alebo emailom.


Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu Prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontaktov, alebo e-mailom na kontaktnú adresu e-shopu.
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje Klienta bezodkladne zlikvidované !


Osobné údaje, uvádzané do príslušného registračného alebo objednávkového formulára musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním takéhoto formulára Klient dáva súhlas, že jeho osobné údaje budú poskytované spoločnosti Prevádzkovateľa a sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom e-shopu, ako sú najmä prepravné spoločnosti a technická IT podpora prevádzky e-shopu a správa databáz.
Klient berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom a objednávkovom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, alebo vykonania auditu. Zároveň Klient berie na vedomie, že jeho práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.


Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: West 2.0 s.r.o. Ďalšie právnické osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú prípadne priamo vyžadujú zákony platné v Slovenskej republike.


Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov – Klientov a vyžaduje výhradne len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, vzájomnú základnú komunikáciu alebo zaslanie informačného emailu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú použité výlučne pre daný účel. V prípade, ak Klient nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze Prevádzkovateľa, môže písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu, na ktorý svoje údaje poskytol.


Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi, budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.


Prevádzkovateľ e-shopu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.